Nová zelená úsporám pro bytové domy

V současné době probíhá příjem žádostí v rámci 2. výzvy pro bytové domy v Praze. Tato výzva zahrnuje následující oblasti podpory:

A. Zateplení

 • dotace na zateplení obálky budovy – výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy. Tato opatření lze vhodně kombinovat s výměnou neekologických zdrojů tepla za efektivní, ekologicky šetrné zdroje, instalací technologií využívajících obnovitelné zdroje energie a zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu a další. Splnění podmínek Programu v oblasti A lze dosáhnout všemi výše uvedenými opatřeními, přičemž pro splnění podmínek pro oblast A není povinně požadováno současné podání žádosti v oblasti C. V případě, že ale nově instalovaný zdroj splňuje i podmínky pro podání žádosti v oblasti C, je pro žadatele samozřejmě výhodné podat žádost v oblasti A i v kombinaci s oblastí C a získat tak vyšší podporu;

C. Zdroj energie

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového hlavního zdroje tepla na vytápění s případnou přípravou teplé vody, vč. příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy výměnou za stávající zdroj tepla na vytápění:

 • hlavní zdroje na tuhá fosilní paliva nedosahující parametrů 3. emisní třídy za efektivní ekologicky šetrné zdroje,
 • kotlů na topné oleje,
 • lokální topidla na pevná paliva, která jsou hlavním zdrojem tepla v jednotlivých bytových jednotkách,
 • elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem,
 • solární ohřev vody, vč. jejich příslušenství a zapojení,
 • samostatné tepelné čerpadlo s elektrickým pohonem na ohřev vody,
 • nový fotovoltaický systém propojený s rozvody el. energie bytového domu a distribuční soustavou, určeného pro výrobu el. energie v budově,
 • nový systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla,
 • nový centrální systém využívající teplo z odpadních vod pro předehřev teplé vody;

D. Adaptační a mitigační opatření

Podpora se poskytuje na místní adaptační a mitigační opatření, která napomáhají snížení dopadu změny klimatu:

 • pořízení a instalace venkovního systému stínící techniky s pohyblivými prvky, umožňující nastavení úrovně  zastínění v kombinaci s  podporou v oblasti A – zateplení;

E. Projektová podpora

 • podpora se poskytuje na zpracování odborného posudku pro podání žádosti, na zajištění technického dozoru a provedení měření průvzdušnosti obálky budovy, pouze se současným podáním žádosti v oblasti A a vybraná opatření oblasti C, D.

Kdo může o podporu zažádat

Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastníci bytových domů na území České republiky a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby, např. tedy:

 • fyzické osoby podnikající i nepodnikající,
 • společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“),
 • bytová družstva (dále jen „BD“),
 • města a obce (včetně městských částí),
 • případně další právnické osoby.

Zahájení příjmu žádostí:
21. září 2021.

Ukončení příjmu žádostí:
vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 30. června 2025.

Alokace finančních prostředků:
v programovém období od roku 2021 je v prvních letech financován z Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility) v Národním plánu obnovy ( 19 mld. Kč ), později z Modernizačního fondu (program HOUSEnerg. 55 mld. Kč)