Nová zelená úsporám pro bytové domy

V současné době probíhá příjem žádostí v rámci 1. výzvy pro bytové domy v Praze. Tato výzva zahrnuje následující oblasti podpory:

A. Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů

 • dotace na zateplení obálky budovy – výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy. Tato opatření lze vhodně kombinovat s výměnou neekologických zdrojů tepla za efektivní, ekologicky šetrné zdroje, instalací technologií využívajících obnovitelné zdroje energie a zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu a další. Splnění podmínek Programu v oblasti A lze dosáhnout všemi výše uvedenými opatřeními, přičemž pro splnění podmínek pro oblast A není povinně požadováno současné podání žádosti v oblasti C. V případě, že ale nově instalovaný zdroj splňuje i podmínky pro podání žádosti v oblasti C, je pro žadatele samozřejmě výhodné podat žádost v oblasti A i v kombinaci s oblastí C a získat tak vyšší podporu;
 • podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru.

C. Efektivní využití zdrojů energie

 • na výměnu původního hlavního zdroje na tuhá fosilní paliva nedosahující parametrů 3. emisní třídy za efektivní ekologicky šetrné zdroje,
 • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem,
 • na výměnu plynového vytápění za plynová tepelná čerpadla nebo za jednotku kombinované výroby elektřina a tepla využívající jako palivo zemní plyn,
 • na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů,
 • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu,
 • podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru.

Kdo může o podporu zažádat

Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastníci bytových domů na území hl. m. Prahy, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby, např. tedy:

 • fyzické osoby podnikající i nepodnikající,
 • společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“),
 • bytová družstva (dále jen „BD“),
 • města a obce (včetně městských částí),
 • případně další právnické osob.

Zahájení příjmu žádostí:
15. března 2016.

Ukončení příjmu žádostí:
vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021.

Alokace finančních prostředků:
dle aktuálních výnosů z prodeje emisních povolenek.