Operační program životní prostředí

Operační program Životní prostředí 2021–2027 navazuje na Operační program Životní prostředí 2014-2020. Pro žadatele má v následujících letech přichystáno téměř 2,5 miliardy korun. Řídicím orgánem je Ministerstvo životního prostředí (MŽP), zprostředkujícími subjekty jsou Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR) pro všechny prioritní osy s výjimkou prioritní osy 4 a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) pro příjem a hodnocení žádostí v prioritní ose 4.

Oproti minulému programovému období došlo ke zvýšení počtu podporovaných aktivit v rámci tzv. prioritních os. V období 2021–2027 můžete získat podporu z OPŽP v některé z následujících oblastí:

 • prevence škod způsobených šelmami a dravci,
 • veřejné budovy v pasivním standardu,
 • komplexní úsporné projekty na veřejných budovách,
 • zachytávání srážkových a šedých vod a jejich další využití,
 • záchranné stanice pro živočichy, prevence útoků šelem,
 • veřejní zeleň a eliminace odvodňovacích zařízení v krajině,
 • zprůchodnění migračních překážek pro živočichy,
 • tvorba koncepčních dokumentů pro chráněná území,
 • péče o chráněná území,
 • péče o významné části přírody a krajiny,
 • projektové schéma pro SC 1.4 (podpora domovních ČOV u jednotlivých nemovitostí pro bydlení),
 • prevence vzniku odpadů,
 • prevence a řízení antropogenních rizik,
 • srážkové vody a opatření proti povodním,
 • rekultivace starých skládek……………..

Naše společnost poskytuje poradenství a služby v oblasti prioritní osy „ 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie“

Cílem je snížit konečnou spotřebu energie a snížit spotřebu neobnovitelné primární energie prostřednictvím využití lokálních obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách.

Typy podporovaných projektů a aktivit

Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov:

 • Zateplení obvodového pláště budovy.
 • Výměna a renovace (repase) otvorových výplní.
 • Realizace stavebních opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí.
 • Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.
 • Realizace systémů využívajících odpadní teplo.
 • Výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn.
 • Instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu TV.

Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje, instalace solárně-termických kolektorů a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, kde veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.

V rámci specifického cíle nemohou být podporovány opatření realizované v bytových a rodinných domech.

V současné době je v této prioritní ose 5.1 plánovaná výzva č. 70 s datem spuštění 3.4.2017. Ukončení přijímání žádostí je bude 29.9.2017.