Integrovaný regionální operační program (IROP) pro bytové domy

Podpora je poskytována pro bytové domy na území ČR s výjimkou hl. m. Prahy. V Praze poskytuje podporu pro obdobná opatření program Nová zelená úsporám. Bytovým domem se rozumí dům se čtyřmi a více byty, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na bydlení a je k tomuto účelu určena. Žadateli mohou být vlastníci bytových domů s výjimkou fyzických osob nepodnikajících, bytová družstva, společenství vlastníků jednotek a jiné právnické osoby, města a obce.

Podporován je celý soubor aktivit, které přispívají k energetickým úsporám – výměna výplní otvorů, zateplování obálky budovy, instalace nuceného větrání se zpětným získáváním tepla, výměna zdrojů tepla, instalace solármě termických kolektorů apod. Jednotlivé aktivity je možné kombinovat a tím zvýšit jejich efektivnost. Například se zateplením obvodových konstrukcí a výměnou oken lze současně provést také výměnu zdroje tepla nebo instalaci dalších systémů pro získání energie.

IROP

Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro výzvu č. 78 (2.2.2018-29.11.2019) „Energetické úspory v bytových domech“ připraveno 3,5 mld. Kč, podíl národního spolufinancování činí 5,25 mld. Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů je 90 mil. Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 300 000 Kč. V závislosti na dosažených úsporách energie bude poskytována podpora až do výše 40,0 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Tato výzva je vyhlášena v rámci specifického cíle 2.5 IROP „Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení“.