Bytové domy bez bariér

Cílem podprogramu Bytové domy bez bariér je zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a výstavbou výtahů v domech, které jimi nejsou vybaveny a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady.

Parametrem podprogramu je:

  1. počet bytových domů, ve kterých byly odstraněny bariéry při vstupu do domu a k výtahu;
  2. počet bytových domů, ve kterých byl instalován nový výtah;
  3. počet bytových jednotek s nově vytvořeným bezbariérovým přístupem.

Podpora se poskytuje ve formě účelové investiční dotace na realizaci projektu, jehož cílem je odstranění bariér v přístupu do domu a k výtahu a na instalaci nového výtahu.

Příjemcem dotace je vlastník3 nebo spoluvlastník bytového domu, nebo společenství vlastníků, nebo vlastník nebo spoluvlastník jednotky vykonávající činnost správce v bytovém domě, ve kterém společenství vlastníků nevzniklo (dále jen „žadatel“).

Dotace je poskytována ve výši max. 50 % uznatelných výdajů na realizaci akce, maximálně však:

  1. 200 tis. Kč v případě bezbariérových úprav přístupu do bytového domu a k výtahu;
  2. 800 tis. Kč v případě výstavby výtahu pro jeden vchod do bytového domu;
  3. 1000 tis. Kč v případě výstavby výtahu a zároveň bezbariérových úprav přístupu k němu.